Statut kluba

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 s sprem.; ZDru-1) je zbor članov Teniškega kluba Slovenska Bistrica na seji dne 25.04.2019 sprejel spremembe temeljnega akta (v nadaljevanju statut) ter izdelal čistopis, kot sledi:

Statut

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Teniški klub Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu TK Slov. Bistrica) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi športne aktivnosti igranja tenisa na območju občine Slov. Bistrica, ali so kako drugače povezane s to dejavnostjo.
2. člen
TK Slov. Bistrica je pravna oseba zasebnega prava, sedež TK Slov. Bistrica je v Slovenski Bistrici.
3. člen
TK Slov. Bistrica ima svoj znak in štampiljko. Znak TK Slov. Bistrica je grafični prikaz kroga v katerem je glava teniškega loparja. V spodnjem delu znaka je grb občine Slovenska Bistrica. Pečat je okrogle oblike s premerom 2.5 cm z napisom: TENIŠKI KLUB Slovenska Bistrica.
4. člen
TK Slov. Bistrica je sprejet v članstvo Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS). TZS bo s svojimi strokovnimi službami in komisijami opravljala za TK Slov. Bistrica tiste naloge, za katere se bo s TK Slov Bistrica dogovorila. Te programe dela bo TK Slov. Bistrica tudi financiral.
TK Slov. Bistrica lahko sodeluje s Športno zvezo občine Slovenska Bistrica oziroma z drugimi organizacijami, zvezami in društvi s podobno dejavnostjo v R Sloveniji ali izven nje.
5. člen
TK Slov. Bistrica zastopa interese športnikov, rekreativcev in teniških igralcev, ki so prostovoljno včlanjeni v TK Slov. Bistrica.

6. člen
Delovanje TK Slov. Bistrica in njegovih organov temelji na načelu javnosti in o svojem delovanju obvešča javnost preko internih in javnih sredstev obveščanja. Za javnost dela je odgovoren predsednik TK Slov. Bistrica. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost m pravilnost podatkov. TK Slov. Bistrica obvešča svoje člane s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba, preko sredstev javnega obveščanja, na rednih sestankih, preko oglasne deske ter na druge načine.
II. NAMEN IN NALOGE TK SLOV. BISTRICA
7. člen
Namen in cilji delovanja TK Slov. Bistrica in njegovih članov je organizirati in usmerjati razvoj tenisa na območju občine Slov. Bistrica.
Zaradi doseganja namena in ciljev TK Slov. Bistrica opravlja naslednje dejavnosti:
 Izvaja športno in teniško vzgojo;
 Izvaja športno teniško rekreativno dejavnost;
 Izvaja tečaje oziroma treninge za teniške začetnike, rekreativce in profesionalne igralce;
 Organizira teniška tekmovanja in prireditve,
 Organizira strokovne razvojne in druge naloge, ki jih lahko združuje v okviru Športne zveze občine Slovenska Bistrica;
 Izobražuje sodniški, vaditeljski, učiteljski in trenerski kader;
 Skrbi za igrišča in okoliške objekte, nabavlja športne rekvizite in opremo,
 Povezuje s teniškimi klubi iz drugih držav ter organizira z njimi športna srečanja doma in v tujini.
V obsegu, potrebnem za uresničevanje doseganja namena in ciljev TK Slov. Bistrica in zagotavljanja boljše izkoriščenosti osnovnih opravlja TK Slov. Bistrica kot dopolnilno dejavnost skupaj z nepridobitno, pod pogoji iz veljavne zakonodaje naslednje pridobitne dejavnosti:
 P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 I 56.300 Strežba pijač
 R 93.110 Obratovanje športnih objektov
 R 93.120 Dejavnost športnih klubov
 R 93.190 Druge športne dejavnosti
TK Slov. Bistrica lahko odda opravljanje pridobitnih dejavnosti drugim osebam na osnovi zakupne ali sorodne pogodbe.

III. ČLANSTVO
8. člen

Član TK Slov. Bistrica lahko postane vsakdo, ki se ukvarja z igranjem tenisa, ali je kako drugače povezan z dejavnostjo TK Slov. Bistrica.

Članstvo v TK Slov. Bistrica je prostovoljno. Član TK Slov. Bistrica lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme statut kluba in poravna članarino za tekoče leto. Član TK Slov. Bistrica lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan ali mladoletna oseba. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

TK Slov. Bistrica ima redne in častne člane. Naziv “častni član” podeli posamezniku zbor članov.
9. člen:
Člani TK Slov. Bistrica imajo naslednje pravice:

 da volijo in so izvoljeni v organe TK Slov. Bistrica;
 da samostojno urejajo svoje interese na področju dejavnosti TK Slov. Bistrica v skladu s statutom in poslovniki TK Slov. Bistrica;
 da dajejo svoja mnenja pred sprejemanjem odločitev, za katere sta pristojna zbor članov in upravni odbor;
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem TK Slov. Bistrica ter njegovim finančno – materialnim poslovanjem in da informirajo TK Slov. Bistrica o svoji dejavnosti,
 da sprejemajo od Občinske Športne zveze in TZS strokovno pomoč v skladu z dogovorjenimi nalogami,
 da sprožajo vprašanja o odgovornosti članov in organov TK Slov. Bistrica;
 da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira TK Slov. Bistrica pod pogoji, ki jih določa upravni odbor;
 da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih TK Slov Bistrica;
 da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa,
 da uporabljajo materialna sredstva TK Slov. Bistrica in koristijo opremo pod pogoji, ki jih določa upravni odbor;
 lahko vlaga pritožbe zoper odločitve organov TK Slov. Bistrica pri Zboru članov ter zahteva tudi sodno varstvo zoper takšne odločitve.
10. člen
Člani TK Slov. Bistrica imajo naslednje dolžnosti:

 da spoštujejo statut in druge splošne akte TK Slov. Bistrica ter sklepe organov, ki so v skladu s statutom in drugimi akti,
 da uresničujejo dogovorjene naloge in cilje TK Slov. Bistrica;
 da skrbijo za varstvo interesov in razvoja teniškega športa v okviru TK Slov. Bistrica;
 da so odgovorni za lasten razvoj teniškega športa;
 da upoštevajo enakost in suverenost vseh članov TK Slov. Bistrica ob upoštevanju enakega varovanja pravic, dobronamernega izpolnjevanja obveznosti, mirnega reševanja sporov, nevmešavanja v zadeve, ki ne sodijo v njihovo pristojnost;
 da čuvajo in skrbijo za lastnino TK Slov. Bistrica;
 da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi upravni odbor TK Slov. Bistrica; Člani kluba, ki uporablajo igrišča, morajo poravnati tudi letno igralnino .
 da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja TK Slov. Bistrica in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog TK Slov. Bistrica;
 da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane;

11.člen
Članstvo v TK Slov. Bistrica preneha:
 s prostovoljnim izstopom;
 s prenehanjem članstva;
 z izključitvijo;
 s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz TK Slov. Bistrica, če upravnemu odboru pošlje pisno
izjavo o odstopu.
Članstvo preneha, če član ne plača članarine za tekoče leto. Članstvo se pridobi z plačilom članarine za tekoče leto. Višino članarine določi UO. Rok plačila članarine in igralnine za tekoče leto določi UO. Po preteku tega roka preneha članstvo tistim dotedanjim članom, ki članarine niso poravnali.
Člana se iz TK Slov. Bistrica lahko izključi na podlagi izrečenega pravnomočnega
disciplinskega ukrepa.
ORGANI TK SLOV. BISTRICA
12 člen
Organi TK Slov. Bistrica so:
 Predsednik in podpredsednik TK Slov. Bistrica
 Zbor članov
 Upravni odbor
 Nadzorni odbor
 Disciplinska komisija

Volitve organov so praviloma javne. Zbor članov TK lahko odloči, da so volitve tajne.
Člani organov TK Slov. Bistrica imajo pravico do nadomestila stroškov. 0 višini nagrade odloča zbor članov.

13. člen
Zbor članov
Zbor članov je najvišji organ TK Slov. Bistrica. Zbor članov lahko zaseda na redni ali izredni seji. Zboru članov so za svoje delo odgovorni vsi organi TK Slov. Bistrica.
Redno sejo zbora članov sklicuje predsednik TK Slov. Bistrica vsako leto, najmanj 10 dni pred dnevom sklica, z objavo vabila z dnevnim redom na oglasnih deskah.
Zbor članov lahko kadarkoli skliče tudi ena petina članov.

14. člen
Zbor članov, ki je najvišji organ TK Slov. Bistrica, sestavljajo:

 vsi člani, pri čemer mladoletne člane zastopajo zakoniti zastopniki, ter častni člani TK Slov. Bistrica;
 drugi gostje z vabilom, ki pa imajo le posvetovalni glas

Glasovalno pravico imajo polnoletni člani in zakoniti zastopniki mladoletnih članov.

15. člen
Člani organov TK Slov. Bistrica so za svoje delo odgovorni Zboru članov, ki jih je izvolil. Njihove pravice in dolžnosti so:
 uresničevanje sprejetih sklepov TK Slov. Bistrica;
 predlagati Zboru članov v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na delo TK Slov. Bistrica in njihovih organov;
 zagotoviti si pred sejo zbora članov mnenje in stališče članov organa;
 odločati o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu.

16. člen
O sklicu seje zbora članov in z dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj 10 (deset) dni pred sejo zbora članov.

Zbor članov je sklepčen, če prisostvuje več kot polovica polnoletnih članov.
Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po poteku tega časa je
zbor članov sklepčen, v kolikor je prisotnih vsaj 10% (deset odstotkov) vseh
polnoletnih članov. V nasprotnem se seja zbora članov preloži na kasnejši termin, toda največ za mesec dni.

Vsak član TK Slov. Bistrica ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodišče izpodbijati odločitve organov TK Slov. Bistrica, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali statutom. Enako pravico ima oseba, ki ji je zavrnjeno članstvo v TK Sov. Bistrica. Predhodno mora pritožnik nasloviti pritožbo na zbor članov (pogoj za vložitev tožbe pred sodiščem).
17 člen
Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma javne in se izvedejo po razpravi. Sklep zbora članov je veljaven, če se je zanj odločila polovica prisotnih članov. Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali se odloča o vprašanjih, od katerih ja neposredno ali posredno odvisen obstoj TK Slov. Bistrica, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov razen če ni posebej določeno drugače.

18. člen
Naloge in pristojnosti zbora članov so:
 sklepa o poslovniku zbora članov;
 sklepa o dnevnem redu;
 izvoli delovno predsedstvo seje zbora članov;
 sprejema spremembe in dopolnitev statuta in drugih aktov TK Slov. Bistrica;
 sklepa o vseh vprašanjih, ki so splošno pomembna za razvoj tenisa in TK Slov. Bistrica;
 sklepa o nakupu in prodaji ter najemu nepremičnin (na predlog upravnega odbora),
 sklepa o pritožbah zoper odločitve organov oziroma zoper odločitve predsednika TK Slov. Bistrica;
 voli in razrešuje člane vseh organov TK Slov. Bistrica, ob upoštevanju programa dela bodočega predsednika TK Slov. Bistrica
 voli in razrešuje zastopnika TK Slov. Bistrica;
 sklepa o dolgoročnem programu in politiki razvoja tenisa in TK Slov. Bistrica,
 sklepa o poročilih organov TK Slov. Bistrica,
 sklepa o drugih vprašanjih v skladu s tem statutom in drugimi akti TK Slov. Bistrica
 sprejema letno poročilo, finančni načrt in zaključni račun,
 podeljuje priznanja in nagrade za posebne zasluge in naziv “častni član”,
 odloča o pritožbah zoper sklepe organov TK Slov. Bistrica;
 sklepa o prenehanju TK Slov. Bistrica,

19. člen
Izredna seja zbora članov TK Slov Bistrica se skliče v naslednjih primerih:
 po sklepu upravnega odbora
 na zahtevo nadzornega odbora
 na zahtevo najmanj ene petine članov TK Slov. Bistrica.

Izredno sejo Zbora članov skliče predsednik TK Slov. Bistrica najmanj 10 deset dni pred dnevom sklica in to najkasneje v 30 /tridesetih/ dneh od dneva, ko je bila dana zahteva za sklic Če predsednik zbora članov kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.

Izredna seja zbora članov sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.

20. člen
Upravni odbor
Delo TK Slov. Bistrica med zborom članov vodi upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO), ki je izvršilni organ zbora članov. UO je za svoje delo odgovoren Zboru članov TK Slov. Bistrica. Mandatna doba UO je 3 (tri) leta. UO šteje od 5 (pet) do 11 (enajst) članov. Za svoje delo je UO odgovoren Zboru članov.
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik , v njegovi odsotnosti pa podpredsednik UO.
UO je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. UO odloča po sistemu večine.
UO lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije, sestavljene iz
članov TK Slov. Bistrica, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.

21. člen

Pristojnosti UO
Upravni odbor ima naslednje naloge oz. pristojnosti:

 predlaga Zboru članov sprejem, spremembe in dopolnitve splošnih aktov, katere sprejema zbor članov;
 poroča Zboru članov o svojem delu;
 uresničuje sklepe zbora članov;
 delegira svoje predstavnike v TZS,
 ustanavlja in ukinja komisije;
 obravnava in določa delo komisij;
 sprejema poslovnike za delo UO in njegovih komisij;
 potrjuje razpise in sklenjene pogodbe;
 podeljuje priznanja in nagrade za tekoče delo ter predlaga Zboru članov podelitev priznanja za posebne zasluge in naziva “častni član”;
 vodi politiko in izvaja aktivnosti na področju teniških programov, financ, marketinga in razvoj teniškega športa v mandatnem obdobju;
 določa višino, rok in način plačila članarine in igralnine ter vodi evidenco
 skupaj z nadzornim odborom odloča o disciplinskih kršitvah kot organ II. Stopnje.

22. člen
Člani UO so lahko vsi polnoletni člani kluba . Predsednik TK Slov. Bistrica je hkrati predsednik UO.
UO lahko imenuje druge stalne ali občasne komisije. UO se sestaja po potrebi, veljavne sklepe sprejemajo z večino glasov vseh članov. Status komisij in odborov UO je lahko reguliran s poslovnikom.
23. člen
Predsednik TK Slov. Bistrica

Predsednik TK Slov. Bistrica je istočasno predsednik UO in ga izvoli zbor članov za dobo 3 (treh) let. Predsednik TK Slov. Bistrica je lahko izvoljen večkrat zapored. Predsednik je hkrati zastopnik TK Slov. Bistrica ter odgovarja skupaj z člani za zakonito poslovanje TK Slov. Bistrica.

Predsednik TK Slov. Bistrica:

 skliče zbor članov in vodi zasedanje zbora članov do izvolitve delovnega predsednika;
 sklicuje in vodi seje UO;
 skrbi za izvrševanje sklepov zbora članov;
 poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka;
 odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje;
 odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
 opravlja druge naloge v okviru pristojnosti TK Slov. Bistrica.

24. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane, ki jih izvoli zbor članov. Funkcija člana nadzornega
odbora ni združljiva s funkcijo UO.
Na svoji prvi seji izvoli iz svoje sredine predsednika. Nadzorni odbor spremlja
celotno poslovanje TK Slov. Bistrica in njegovih organov, zlasti še finančno materialno
poslovanje, ter o svojih ugotovitvah in sklepih poroča Zboru članov, ter po potrebi tudi
UO.
Nadzorni odbor je voljen za 3 (tri) leta. Veljavne sklepe sprejema, če za sklep
glasujeta vsaj 2 (dva) člana od treh navzočih. Nadzorni odbor odgovarja za svoje
delo Zboru članov.
Nadzorni odbor opravlja vsako leto pred sprejetjem letnega poročila na zboru članov notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem TK Slov. Bistrica, ki mora zlasti zajemati ugotavljanje ali je TK Slov. Bistrica izdelalo letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju TK Slov. Bistrica ter ali je vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila v skladu z računovodskim standardom za TK Slov. Bistrica.

25. člen
Disciplinska komisija
Disciplinska komisija ima 3 (tri) člane, ki jih izvoli zbor članov. Na svoji prvi seji izvoli iz svoje sredine predsednika. Voljena je za 3 (tri) leta in za svoje delo odgovarja Zboru članov. Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ I. stopnje. 0 pritožbah na odločitve disciplinske komisije odloča razširjen upravni odbor (UO + nadzorni odbor) kot organ II. stopnje.
V. DISCIPLINSKI POSTOPEK
26. člen
Disciplinski postopek
Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka. Disciplinske kršitve so navedene v disciplinskem pravilniku in drugih tekmovalnih pravilnikih.

27. člen
Disciplinski ukrepi
Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:
 opomin
 javni opomin
 izključitev

Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil škodo TK Slov. Bistrica, jo je dolžan povrniti. Višino škode določa upravni odbor.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

28. člen

Viri dohodkov

Viri dohodkov TK Slov. Bistrica so:

 članarina;
 igralnina
 prispevki sponzorjev, donacije;
 darila, volila;
 javna sredstva,
 dohodek iz dejavnosti TK Slov. Bistrica,
 drugi viri.
29. člen
Če TK Slov. Bistrica po opravljanju je dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno Vsa delitev premoženja med njegove člane je nična.
30. člen
TK Slov. Bistrica razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na redni seji Zbora članov člani obravnavajo in sprejmejo letno poročilo vsako leto po predhodnem opravljenem notranjem nadzoru nadzorne komisije. TK Slov. Bistrica vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. TK Slov. Bistrica izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju TK Slov. Bistrica. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja TK Slov. Bistrica. Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila mora biti v skladu z računovodskimi standardi. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene TK Slov. Bistrica, kot izhaja iz 7. člena Statuta.
Letno poročilo se predloži Agenciji RS za javnopravne evidence v zakonsko določenem roku.

31. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik TK Slov. Bistrica ali pooblaščeni podpisnik.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.

32. člen
Finančni delavec – blagajnik
TK Slov. Bistrica lahko ima blagajnika, ki ga imenuje UO. Blagajnik opravlja delo profesionalno ali neprofesionalno. Pogoje za imenovanje blagajnika določi UO. Pravice, obveznosti in odgovornosti blagajnika opredeli UO.

33. člen
Premoženje TK Slov. Bistrica
TK Slov. Bistrica ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last TK Slov. Bistrica vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi UO in nepremičnine le na podlagi sklepa zbora članov.
34. člen
TK Slov. Bistrica ima svoj transakcijski račun. UO določi s svojim sklepom podpisnike za razpolaganje s sredstvi na transakcijski račun TK Slov. Bistrica. Javnost finančno- materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članov TK Slov. Bistrica do vpogleda v zadevno dokumentacijo na osebno zahtevo ob navzočnosti člana nadzorne komisije.

VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
35. člen
Društvo je dolžno zbirati podatke in voditi uradne zbirke podatkov v skladu z zakonodajo in predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter internimi pravili društva. Osebni podatki se uporabljajo izključno v namen delovanja in organizacije dejavnosti društva.
VIII. OSTALE DOLOČBE
36. člen
Volitve predsednika in drugih organov TK Slov. Bistrica
Predlog za predsednika lahko poda vsak član TK Slov. Bistrica na seji zbora članov. Kandidat za predsednika TK Slov. Bistrica mora predložiti pisni program TK Slov. Bistrica za čas mandatnega obdobja, ki se objavi. Zbor članov izvoli predsednika. Predsednik predloži Zboru članov kandidate za člane UO, skupno s programom dela za tekoče mandatno obdobje v skladu z usmeritvami TK Slov. Bistrica, programom razvoja teniškega športa in finančnim načrtom.
37. člen
TK Slov. Bistrica lahko ima tajnika, ki ga imenuje UO. Tajnik opravlja delo profesionalno ali neprofesionalno. Pogoje za imenovanje tajnika določi UO. Pravice, obveznosti in odgovornosti tajnika opredeli UO.
38. člen
Priznanja, pohvale in nagrade

TK Slov. Bistrica podeljuje priznanja, pohvale in nagrade organizacijam, tekmovalcem in teniškim delavcem za uspešno in požrtvovalno izpolnjevanje postavljenih nalog ali pa za dosežene uspehe pri organizaciji in razvoju teniškega športa. Priznanja in nagrade podeljuje zbor članov oziroma UO. Za posebej zaslužne lahko TK Slov. Bistrica predlaga, da TZS še posebej podeli priznanje, pohvalo ali nagrado.

39. člen
Najvišja priznanja za uspešno in požrtvovalno delo na področju tenisa, je imenovanje tekmovalca ali teniškega delavca za častnega člana TK Slov. Bistrica. Častnega člana TK Slov. Bistrica imenuje zbor članov TK Slov. Bistrica. Ostala priznanja so: diploma, priznanje in zahvala.

IX. PRENEHANJE TK SLOV. BISTRICA
40. člen
TK Slov. Bistrica lahko preneha po samem zakonu, po sklepu skupščine z 2/3 večino vseh polnoletnih članov, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.
V primeru prenehanja TK Slov. Bistrica preide premoženje TK Slov. Bistrica po poravnavi vseh obveznosti pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je TK Slov Bistrica prenehal obstajati. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Glede prenehanja veljajo v celoti določila 37. do 45. člena Zakona o društvih.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Ta čistopis statuta je sprejel zbor članov na svoji redni seji dne 25.04.2019 in velja v skladu z zakonom od tega dne dalje.
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 4.10.2006.

PREDSEDNIK
TK SLOVENSKA BISTRICA